Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V - 1000W. Sử ấm điện với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 250C. Tính thời gian đun nước, biết hiệu suất của ấm nước là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K

Câu 343291: Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V - 1000W. Sử ấm điện với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 250C. Tính thời gian đun nước, biết hiệu suất của ấm nước là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K

A. 825,3s

B. 9 phút 15 giây

C. 698,3s

D. 698,3 phút

Câu hỏi : 343291

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Công thức tính nhiệt lượng: Q = m.c.∆t


Hiệu suất: \(H = \frac{{{A_{ci}}}}{{{A_{tp}}}}.100\% \)


Công thức tính điện năng tiêu thụ: A = P.t

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Nhiệt lượng cần thiết để làm sôi 2l nước :

  \(Q = m.c.\Delta t = 2.4190.\left( {100 - 25} \right) = 628500J\)

  Hiệu suất của ấm nước là 90% : \(H = \frac{Q}{A}.100\%  = 90\% \)

  → Điện năng thực tế mà ấm đã tiêu thụ: \(A = \frac{Q}{H} = P.t \Rightarrow t = \frac{Q}{{H.P}} = \frac{{628500}}{{0,9.1000}} \approx 698,3s\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com