Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xác định các tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng

\(A = \left\{ { - 4; - 3; - 2; - 1;0{\rm{ }};{\rm{ }}1;{\rm{ }}2;{\rm{ }}3;{\rm{ }}4} \right\}\),             \(B = \left\{ {{\rm{1}}\,\,;{\rm{ 3}};{\rm{ 5}};{\rm{ 7}};\,\,9} \right\}\),         \(C = \left\{ {0;1;4;9;16;25} \right\}\)

Câu 347116: Xác định các tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng


\(A = \left\{ { - 4; - 3; - 2; - 1;0{\rm{ }};{\rm{ }}1;{\rm{ }}2;{\rm{ }}3;{\rm{ }}4} \right\}\),             \(B = \left\{ {{\rm{1}}\,\,;{\rm{ 3}};{\rm{ 5}};{\rm{ 7}};\,\,9} \right\}\),         \(C = \left\{ {0;1;4;9;16;25} \right\}\)

A. \(A = \left\{ {x \in \mathbb{Z} | \left| x \right| \le 4} \right\}\)

B. \(B = \{ x \in \mathbb{N}|\,x\) là số lẻ nhỏ hơn \(10\} \)

C. \(C = \{ {n^2}|\,\,\,n\) là số tự nhiên nhỏ hơn \(6\} \)

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu hỏi : 347116

Phương pháp giải:

Tìm các tính chất đặc trưng của các phần tử của mỗi tập hợp.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có các tập hợp \(A,B,C\) được viết dưới dạng nêu các tính chất đặc trưng là

  \(A = \left\{ {\left. {x \in \mathbb{Z}} \right|\,\,\left| x \right| \le 4} \right\},\) \(B = \{ \left. {x \in \mathbb{N}} \right|\,x\) là số lẻ nhỏ hơn \(10\} \)  và  \(C = \{ {n^2}|\,\,\,n\) là số tự nhiên nhỏ hơn \(6\} .\) 

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Trần Trí Ở đáp án c chưa hiểu lắm n phải là số tự nhiên nhỏ hơn 6 mà tại sao c = {0,1,4,9,16,25} lại có số lớn hơn 6
   Thích Trả lời 06/09/2019 13:33 Tỉ lệ đúng 36 %

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com