Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng số hạt cơ bản trong ion X2- là 28, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 8. Ion X2- có số hạt proton là:

Câu 347722: Tổng số hạt cơ bản trong ion X2- là 28, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 8. Ion X2- có số hạt proton là:

A. 7.

B. 8.

C. 9.

D. 10.

Câu hỏi : 347722

Phương pháp giải:

Chú ý X +2e→X2-


Lập hệ phương trình liên quan giữa số p, số e và số n với chú ý số p = số e.


Khi đó tìm được số p trong X2- chính là số p trong X.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số hạt proton, electron, notron trong nguyên tử X lần lượt là P, E và N.

  Vì tổng số hạt cơ bản trong ion X2- là 28 nên P + E +  N + 2 = 28 → 2P + N = 26 (1)

  Vì tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 8 nên P + E +2 – N= 8 → 2P – N= 6 (2)

  Giải hệ (1) và (2) ta có: P= 8 và N = 10

  Vậy ion X2- có 8 hạt proton.

  Đáp án B      

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com