Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xác định các tập số sau: \(\left( {0;3} \right) \cup \left[ {1;4} \right]\)

Câu 348303: Xác định các tập số sau: \(\left( {0;3} \right) \cup \left[ {1;4} \right]\)

A. \(\left( {0;4} \right]\)

B. \(\left( {0;4} \right)\)

C. \(\left[ {3;4} \right]\)   

D. \(\left[ {0;1} \right)\)

Câu hỏi : 348303

Phương pháp giải:

\(A \cup B = \left\{ {x \in \mathbb{R}:\,\,x \in A\,\,\,hoac\,\,x \in B} \right\}.\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có : \(A \cup B = \left\{ {x \in \mathbb{R}:\,\,x \in A\,\,\,hoac\,\,x \in B} \right\}.\)

  \( \Rightarrow \left( {0;3} \right) \cup \left[ {1;4} \right] = \left( {0;4} \right]\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com