Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xác định các tập số sau: \(\,\left[ { - 4;3} \right]\backslash \left[ { - 2;1} \right]\)    

Câu 348304: Xác định các tập số sau: \(\,\left[ { - 4;3} \right]\backslash \left[ { - 2;1} \right]\)    

A. \(\left( {1;3} \right]\)

B. \(\left[ { - 4; - 2} \right)\)

C. \(\left[ { - 4; - 2} \right) \cup \left( {1;3} \right]\)

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu hỏi : 348304

Phương pháp giải:

\(A\backslash B = \left\{ {x \in R\backslash x \in A;\,x \notin B} \right\}.\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\,\left[ { - 4;3} \right]\backslash \left[ { - 2;1} \right] = \left[ { - 4; - 2} \right) \cup \left( {1;3} \right]\)

  Chọn  C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com