Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong 20 nguyên tố đầu của bảng tuần hoàn. Số nguyên tố mà nguyên tử có 6 electron s là?

Câu 348642: Trong 20 nguyên tố đầu của bảng tuần hoàn. Số nguyên tố mà nguyên tử có 6 electron s là?

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Câu hỏi : 348642

Phương pháp giải:

Viết 1 cấu hình e của 1 nguyên tử đầu tiên có đủ 6 electron s; sau đó suy luận đến hết 20 nguyên tố đầu (tức đến Z = 20) thì có bao nhiêu nguyên tố chứa 6 e

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gồm các nguyên tố có Z = 12, 13, 14,15, 16,17

  Nguyên tố đầu tiên chứa đủ 6e là:  12Mg: 1s22s22p63s2

  Các nguyên tố sau có đủ 6e là: 1s22s22p63s23p1→6

  => Có 7 nguyên tố mà nguyên tử chứa 6 electron s

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com