Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L. Số proton có trong nguyên tử X là:

Câu 348989: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L. Số proton có trong nguyên tử X là:

A. 7.

B. 6.

C. 8.

D. 5.

Câu hỏi : 348989

Phương pháp giải:

Từ đề bài suy ra cấu hình electron của nguyên tử. Khi đó xác định được tổng số electron của nguyên tử X.


Từ đó suy ra số proton của nguyên tử X.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L (lớp thứ hai).

  Vậy cấu hình electron nguyên tử của X là 1s22s22p2.

  Nguyên tử X có 6 electron nên nguyên tử X có 6 proton.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com