Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5. Tính thành phần % khối lượng của 37Cl trong KClO3 (cho K = 39; O=16)?

Câu 348990: Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5. Tính thành phần % khối lượng của 37Cl trong KClO3 (cho K = 39; O=16)?

A. 7,24%

B. 7,55%

C. 25,00%

D. 28,98%

Câu hỏi : 348990

Phương pháp giải:

Từ nguyên tử khối trung bình của clo suy ra thành phần phần trăm số nguyên tử của đồng vị 37Cl.


Từ đó xác định được thành phần % khối lượng của 37Cl trong KClO3.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giả sử % số nguyên tử của đồng vị 37Cl là x%, suy ra % số nguyên tử đồng vị 35Cl là (100-x)%

  Nguyên tử khối trung bình của Clo được tính theo công thức:

  \(\overline {{A_{Cl}}} = {{37x + 35(100 - x)} \over {100}} = 35,5\)

  Giải phương trình trên được x= 25%

  Vậy % khối lượng của 37Cl trong KClO3 là:

  %m37Cl=  \({{0,25.37.100\% } \over {39 + 35,5 + 16.3}} = 7,55\% \)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com