Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình thức mặt trận nào đòng góp vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?

Câu 350516: Hình thức mặt trận nào đòng góp vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?

A. Mặt trận dân tộc Việt Nam

B. Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam

C.  Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

D. Mặt trận Liên Việt

Câu hỏi : 350516

Phương pháp giải:

Phân tích, nhận xét.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời do luật sư Lê Hữu Thọ làm chủ tịch. Mặt trận chủ trương đoàn kết toàn dân, đấu tranh chống đế quốc Mĩ xâm lược và chính quyền Ngô Đình Diệm, thành lập chính quyền cách mạng dưới hình thức những ủy ban nhân dân tự quả. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Nam cùng với Mặt trận tổ quốc Việt Nam có đóng góp to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com