`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau:

 Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

Câu 350635: Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau:


 Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

A. \(\left( {0\,;\,\,1} \right)\).

B. \(\left( {1\,;\,\, + \infty } \right)\).

C. \(\left( { - 1\,;\,\,0} \right)\).

D. \(\left( {0\,;\,\, + \infty } \right)\).

Câu hỏi : 350635

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\left( {a;b} \right)\) có \(f'\left( x \right) < 0\,\,\forall x \in \left( {a;b} \right)\) thì nghịch biến trên \(\left( {a;b} \right)\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào BBT ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng \(\left( {0\,;\,\,1} \right)\).

  Chọn A

  Chú ý:

  Không kết luận hàm số nghịch biến trên \(\left( {0;3} \right)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com