Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở Việt Nam, căn cứ địa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) đều là nơi

Câu 351719: Ở Việt Nam, căn cứ địa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) đều là nơi

A.  đứng chân của lực lượng vũ trang ba thứ quân.           

B. có thể bị đối phương bao vây và tấn công.

C. tiếp nhận viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa.      

D. cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến.

Câu hỏi : 351719

Phương pháp giải:

Phân tích, đánh giá.

 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Căn cứ địa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hậu phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) đều là nơi: 

  - Có thể bị đối phương bao vây và tấn công.

  - Chỗ dựa về tinh thần cho quần chúng đấu tranh.

  - Tạo tiền đề để tiến lên xây dựng chế độ xã hội mới.

  - Giải quyết vấn đề tiềm lực cách mạng.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com