Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 351796: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\cos x \ne 1 \Leftrightarrow x \ne \dfrac{\pi }{2} + k\pi \)

B. \(\cos x \ne 0 \Leftrightarrow x \ne \dfrac{\pi }{2} + k\pi \)

C. \(\cos x \ne  - 1 \Leftrightarrow x \ne k2\pi \)

D. \(\cos x \ne 0 \Leftrightarrow x \ne \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \)

Câu hỏi : 351796

Phương pháp giải:

Dựa vào các phương trình lượng giác đặc biệt.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khẳng định đúng là: \(\cos x \ne 0 \Leftrightarrow x \ne \dfrac{\pi }{2} + k\pi \).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com