Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình \(\tan x =  - \sqrt 3 \) có nghiệm là:

Câu 351799: Phương trình \(\tan x =  - \sqrt 3 \) có nghiệm là:

A. \(x = \dfrac{\pi }{3} + k\pi \)

B. \(x =  - \dfrac{\pi }{3} + k2\pi \)

C. \(x = \dfrac{\pi }{6} + k\pi \)

D. \(x =  - \dfrac{\pi }{3} + k\pi \)

Câu hỏi : 351799

Phương pháp giải:

Giải phương trình lượng giác cơ bản: \(\tan x = \tan \alpha  \Leftrightarrow x = \alpha  + k\pi \,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\).

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\tan x =  - \sqrt 3  \Leftrightarrow x =  - \dfrac{\pi }{3} + k\pi \,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com