Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình \(\sin \left( {\dfrac{{2x}}{3} - {{60}^0}} \right) = 0\) có nghiệm là:

Câu 351798: Phương trình \(\sin \left( {\dfrac{{2x}}{3} - {{60}^0}} \right) = 0\) có nghiệm là:

A. \(x =  \pm \dfrac{{5\pi }}{2} + \dfrac{{k3\pi }}{2}\)

B. \(x = k\pi \)

C. \(x = \dfrac{\pi }{3} + k\pi \)

D. \(x = \dfrac{\pi }{2} + \dfrac{{k3\pi }}{2}\)

Câu hỏi : 351798

Phương pháp giải:

Giải phương trình lượng giác cơ bản: \(\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi \,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\sin \left( {\dfrac{{2x}}{3} - {{60}^0}} \right) = 0 \Leftrightarrow \sin \left( {\dfrac{{2x}}{3} - \dfrac{\pi }{3}} \right) = 0 \Leftrightarrow \dfrac{{2x}}{3} - \dfrac{\pi }{3} = k\pi \\ \Leftrightarrow \dfrac{{2x}}{3} = \dfrac{\pi }{3} + k\pi  \Leftrightarrow 2x = \pi  + k3\pi  \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi }{2} + \dfrac{{k3\pi }}{2}\,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\end{array}\)

  Chọn D

  Chú ý:

  Cần thống nhất đơn vị độ và rad khi làm bài.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com