Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở Việt Nam Căn cứ địa trong Cách mạng tháng 8 năm 1945 và hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) đều

Câu 352071: Ở Việt Nam Căn cứ địa trong Cách mạng tháng 8 năm 1945 và hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) đều

A. Là nơi đứng chân của lực lượng vũ trang ba thứ quân.

B.  Là nơi tiếp nhận viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa.

C.  Cung cấp sức người sức của cho tiền tuyến.

D. Tạo tiền đề để tiến lên xây dựng chế độ xã hội mới.

Câu hỏi : 352071

Phương pháp giải:

 Nhận xét, đánh giá.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Căn cứ địa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hậu phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) đều là nơi: 

  - Có thể bị đối phương bao vây và tấn công.

  - Chỗ dựa về tinh thần cho quần chúng đấu tranh.

  - Tạo tiền đề để tiến lên xây dựng chế độ xã hội mới.

  - Giải quyết vấn đề tiềm lực cách mạng.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com