Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931, Xô Viết Nghệ Tĩnh đã

Câu 352279: Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931, Xô Viết Nghệ Tĩnh đã

A. Mở lớp dạy chữ quốc ngữ.                

B.  Đề ra đề cương văn hóa Việt Nam.

C. Thực hiện cải cách giáo dục.       

D. Xây dựng hệ thống trường học các cấp.

Câu hỏi : 352279

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 94.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Về văn hóa – xã hội, Xô viết Nghệ - Tĩnh đã thực hiện các chính sách sau:

  - Mở lớp dạy chữ quốc ngữ cho các tầng lớp nhân dân.

  - Xóa bỏ các tệ nạn xã hội như mê tín, dị đoan, tệ rượu chè, cờ bạc…

  - Trât tự an ninh được giữ vững, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com