Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỷ XX để lại  bài học kinh nghiệm nào sau đây cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

Câu 352316: Hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỷ XX để lại  bài học kinh nghiệm nào sau đây cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

A.  Chỉ phát động quần chúng đấu tranh khi có lực lượng vũ trang lớn mạnh.

B. Phân tích tình hình thực tiễn để xác định phương thức đấu tranh phù hợp.

C. Sự giúp đỡ từ bên ngoài là điều kiện tiên quyết để phát động đấu tranh.

D.  Không sử dụng phương thức bạo động để chống lại kẻ thù lớn mạnh.

Câu hỏi : 352316

Phương pháp giải:

Phân tích, liên hệ.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xuất phát từ hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh:

  - Phan Bội Châu: Cầu viện Nhật Bản để đánh Pháp giành độc lập dân tộc => Chưa có đường lối cách mạng đúng đắn, chưa nhận rõ bản chất của kẻ thù. 

  - Phan Châu Trinh: Chưa có đường lối cách mạng đúng đắn, chống Pháp bằng cách hô hào Duy tân cải cách, xu hướng bắt tay với Pháp.

  => Như vậy, xuất phát từ những hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX đã đề ra bài học cần phân tích thực tiễn đất nước để đề ra phương thức đấu tranh sao cho phù hợp.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com