Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất điểm chuyển động trên đường thẳng, vật xuất phát từ gốc tọa độ chuyển động theo chiều dương, tại các thời điểm khác nhau vật có vị trí tọa độ như bảng dưới:

 

Phương trình chuyển động của vật là:

Câu 352544: Chất điểm chuyển động trên đường thẳng, vật xuất phát từ gốc tọa độ chuyển động theo chiều dương, tại các thời điểm khác nhau vật có vị trí tọa độ như bảng dưới:


 


Phương trình chuyển động của vật là:

A. x = 2,5 + 2,5t

B. x = 5t

C. x = 2,5 + 5t

D. x = 2,5t

Câu hỏi : 352544

Phương pháp giải:

Phương pháp: Vận dụng phương pháp viết phương trình chuyển động của vật

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải:

  Ta có:

  + Chất điểm chuyển động trên đường thẳng, vật xuất phát từ gốc tọa độ chuyển động theo chiều dương

  + Vận tốc: \(v = \frac{{\Delta {x_1}}}{{\Delta {t_1}}} = \frac{{2,5 - 0}}{{1 - 0}} = 2,5(m/s)\)

  + Tại thời điểm ban đầu: \({t_0} = 0;{x_0} = 0\)

  => Phương trình chuyển động của vật: \(x = {x_0} + vt = 2,5t\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com