Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết rằng \({3^x} - {3^{ - x}} = 4\). Tính giá trị của biểu thức \(T = \dfrac{{{{27}^x} - {3^{ - 3x}} - 4}}{{{9^x} - {9^{ - x}}}}\).

Câu 354954: Biết rằng \({3^x} - {3^{ - x}} = 4\). Tính giá trị của biểu thức \(T = \dfrac{{{{27}^x} - {3^{ - 3x}} - 4}}{{{9^x} - {9^{ - x}}}}\).

A. \(T = \dfrac{{18}}{{\sqrt 5 }}\)

B. \(T = \dfrac{9}{{\sqrt 5 }}\)

C. \(T = \dfrac{{15}}{4}\)

D. \(T = \dfrac{{18}}{4}\)

Câu hỏi : 354954
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com