Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết \({\log _2}3 = a,\,\,{\log _3}5 = b\). Hãy biểu diễn \({\log _{15}}18\) theo \(a,\,\,b\) là:

Câu 354993: Biết \({\log _2}3 = a,\,\,{\log _3}5 = b\). Hãy biểu diễn \({\log _{15}}18\) theo \(a,\,\,b\) là:

A. \(\dfrac{{2b + 1}}{{a\left( {b + 1} \right)}}\)

B. \(\dfrac{{2a + 1}}{{a\left( {b + 1} \right)}}\)

C. \(\dfrac{{2a - 1}}{{b\left( {a + 1} \right)}}\)

D. \(\dfrac{{2b + 1}}{{b\left( {a + 1} \right)}}\)

Câu hỏi : 354993
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com