Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch X gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,05M. Dung dịch Y gồm Al2(SO4)3 0,4M và H2SO4 xM. Trộn 0,1 lít dung dịch Y với 1 lít dung dịch X thu được 16,33 gam kết tủa. Giá trị của x là:

Câu 357299: Dung dịch X gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,05M. Dung dịch Y gồm Al2(SO4)3 0,4M và H2SO4 xM. Trộn 0,1 lít dung dịch Y với 1 lít dung dịch X thu được 16,33 gam kết tủa. Giá trị của x là:

A. 0,2M

B. 0,2M; 0,6M

C. 0,2M, 0,4M

D. 0,2M, 0,5M

Câu hỏi : 357299

Phương pháp giải:

nNaOH = 0,2 mol ; nBa(OH)2 = 0,05 mol; nOH- = 0,3 mol


nAl2(SO4)3 = 0,04 mol; nH2SO4 = 0,1.x mol; nH+ = 0,2x mol


H+      +    OH- → H2O


0,2x      0,2x mol


Ba2+    +      SO42- →   BaSO4


0,05          0,12           0,05


Suy ra nAl(OH)3= 0,06 mol < nAl3+ nên có 2 trường hợp xảy ra:


TH1: Kết tủa không bị hòa tan


TH2: Kết tủa bị hòa tan 1 phần


Khi đó ta tìm được hai giá trị của x.

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nNaOH = 0,2 mol ; nBa(OH)2 = 0,05 mol; nOH- = 0,3 mol

  nAl2(SO4)3 = 0,04 mol; nH2SO4 = 0,1.x mol; nH+ = 0,2x mol

  H+    +   OH- → H2O

  0,2x    0,2x mol

  Ba2+    +      SO42- →   BaSO4

  0,05         0,12            0,05

  Suy ra nAl(OH)3 = 0,06 mol < nAl3+ nên có 2 trường hợp xảy ra:

  TH1: Kết tủa không bị hòa tan

  Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

  0,08    0,18←  0,06 mol

  nOH- tổng = 0,22x + 0,18 = 0,3 suy ra x = 0,6M

  TH2: Kết tủa bị hòa tan 1 phần

  Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

  0,08    0,24        0,08

  Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

  0,02        0,02

  nOH- tổng = 0,2x + 0,24 + 0,02 = 0,3 suy ra x = 0,2M

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com