Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch X có chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3- và Cl-, trong đó số mol của Cl- là 0,07 mol. Cho ½ dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được 2 gam kết tủa. Cho ½ dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 4,5 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Câu 357298: Dung dịch X có chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3- và Cl-, trong đó số mol của Cl- là 0,07 mol. Cho ½ dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được 2 gam kết tủa. Cho ½ dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 4,5 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 8,79

B. 8,625

C. 6,865

D. 6,645

Câu hỏi : 357298

Phương pháp giải:

-Cho ½ dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH dư


HCO3- + OH- → CO32- + H2O


Ca2+ + CO32- → CaCO3


- Cho ½ dung dịch X phản ứng với dung dịch Ca(OH)2


HCO3- + OH- → CO32- + H2O


Ca2+ + CO32- → CaCO3


Đun sôi dung dịch X thì: 2HCO3- → CO32- + H2O + CO2


Sau đó nung chất rắn đến khối lượng không đổi thì CaCO3 bị nhiệt phân tạo thành CaO.


Chất rắn cuối cùng thu được có chứa CaO, NaCl, Na2CO3

 • Đáp án : C
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  -Cho ½ dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH dư

  HCO3- + OH- →CO32- + H2O

  Ca2+ + CO32- → CaCO3

  0,02                     0,02

  - Cho ½ dung dịch X phản ứng với dung dịch Ca(OH)2

  HCO3- + OH- → CO32- + H2O

  0,045               0,045

  Ca2+ + CO32- → CaCO3

           0,045       0,045

  Dung dịch X có 0,07 mol Cl-; 0,04 mol Ca2+; 0,09 mol HCO3-; 0,08 mol Na+

  Đun sôi dung dịch X thì: 2HCO3- → CO32-+ H2O + CO2

                                          0,09        0,045   0,045  0,045

  Sau đó nung chất rắn đến khối lượng không đổi thì CaCO3 bị nhiệt phân tạo thành CaO. Như vậy ta có sơ đồ:

  => m chất rắn = 0,04.56 + 0,07.58,5 + 0,005.106 = 6,865 gam

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com