Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trộn lẫn 7 ml dung dịch NH3 1M và 3 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A. Thêm 0,001 mol NaOH vào dung dịch A thu được dung dịch B. Xác định pH của các dung dịch A và B, biết \({K_{N{H_3}}} = 1,{8.10^{ - 5}}\).

Câu 357300: Trộn lẫn 7 ml dung dịch NH3 1M và 3 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A. Thêm 0,001 mol NaOH vào dung dịch A thu được dung dịch B. Xác định pH của các dung dịch A và B, biết \({K_{N{H_3}}} = 1,{8.10^{ - 5}}\).

A.  pHA = 9,4 và pHB = 9,7

B. pHA = 9,2 và pHB = 9,9

C. pHA = 9,4 và pHB = 9,9           

D. pHA = 9,2 và pHB = 9,7

Câu hỏi : 357300

Phương pháp giải:

Tính lần lượt theo các phương trình, chú ý hằng số cân bằng Kb.Dung dịch A là dung dịch đệm nên pH thay đổi không đáng kể khi cho thêm OH-.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nồng độ của NH3 và H+ ngay sau khi trộn (chưa xét đến phản ứng) là:

  CNH3 = \(\frac{{0,007.1}}{{0,007 + 0,003}}\) = 0,7(M); CHCl = \(\frac{{0,003.1}}{{0,007 + 0,003}}\) = 0,3(M)

  Xét phản ứng của dung dịch NH3 và dung dịch HCl :

                NH3       +      H+       "     NH4+

  Bđ:         0,7M              0,3M  

  Pư:          0,3M    ←      0,3M →       0,3M

  Sau pư:    0,4M              0                 0,3M

  Vậy dung dịch A gồm các cấu tử chính là NH3 0,4M, NH4+ 0,3M và Cl-.

  Xét cân bằng:

               NH3       +      H2O       ⇄     NH4+      +    OH-       Kb

  Co            0,4M                                     0,3M 

  C         xM                                        xM              xM

  [C]      (0,4-x)M                             (0,3+x)M         xM

  \(K = \frac{{(0,3 + x).x}}{{(0,4 - x)}} = 1,{8.10^{ - 5}} \Rightarrow x \approx 2,{4.10^{ - 5}}\)

  \( \Rightarrow p{H_A} = 14 - [ - \lg (2,{4.10^{ - 5}})] = 9,4\)

  Khi thêm 0,001 mol NaOH vào dung dịch A:

  Nồng độ của NaOH ngay sau khi cho vào (chưa xét phản ứng) là: Co(NaOH) = 0,001/(0,007 + 0,003) = 0,1M

               NH4+       +      OH-       "     NH3   +  H2O

  Bđ:        0,3M                0,1M             0,4M  

  Pư:        0,1M       ←      0,1M     →    0,1M

  Sau pư:  0,2M                 0                  0,5M

  Vậy dung dịch B gồm các cấu tử chính là NH3 0,5M, NH4+ 0,2M và Cl-.

  Xét cân bằng:

              NH3       +      H2O       ⇄     NH4+      +    OH-       Kb

  Co            0,5M                                   0,2M 

  C        xM                                      xM                xM

  [C]      (0,5-x)M                             (0,2+x)M        xM

  \(K = \frac{{(0,2 + x).x}}{{(0,5 - x)}} = 1,{8.10^{ - 5}} \Rightarrow x \approx 4,{5.10^{ - 5}}\)

  \( \Rightarrow p{H_B} = 14 - [ - \lg (4,{5.10^{ - 5}})] = 9,7\)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com