Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

With this type of insurance, you’re buying ______ of mind.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 358896: With this type of insurance, you’re buying ______ of mind.

A. peace

B. satisfaction

C. calmness

D. contentment

Câu hỏi : 358896

Phương pháp giải:

Kiến thức: Idiom

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  peace of mind: cảm giác bình tĩnh, an tâm

  Tạm dịch: Với loại hình bảo hiểm này, bạn đang mua sự an tâm.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com