Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai điểm \(A\left( { - 4; - 1} \right),B\left( { - 2;1} \right)\). Điểm \(C\) trên đường thẳng \(\Delta :\,\,x - 2y + 3 = 0\) sao cho \({S_{ABC}} = 40\,\,\left( {dvdt} \right).\) Khi đó tung độ của điểm \(C\)  là:

Câu 359701: Cho hai điểm \(A\left( { - 4; - 1} \right),B\left( { - 2;1} \right)\). Điểm \(C\) trên đường thẳng \(\Delta :\,\,x - 2y + 3 = 0\) sao cho \({S_{ABC}} = 40\,\,\left( {dvdt} \right).\) Khi đó tung độ của điểm \(C\)  là:

A. \(-10\) hoặc \(10\)                             

B. \(-40\) hoặc \(40\)                          

C. \(20\)

D. \(50\)

Câu hỏi : 359701

Phương pháp giải:

B1: Ta có: \(C \in \Delta :\,\,x - 2y + 3 = 0 \Rightarrow C\left( {2c - 3;\,\,c} \right).\)


B2: Sử dụng công thức \(S = \frac{1}{2}.AB.d\left( {C,AB} \right).\)  Giải phương trình tìm \(c.\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(C \in \Delta :\,\,x - 2y + 3 = 0 \Rightarrow C\left( {2c - 3;\,\,c} \right).\)

  Phương trình đường thẳng \(AB\) là: \(\frac{{x + 4}}{{ - 2 + 4}} = \frac{{y + 1}}{{1 + 1}} \Leftrightarrow x + 4 = y + 1 \Leftrightarrow x - y + 3 = 0.\)

  Có: \(\overrightarrow {AB}  = \left( {2;\,\,2} \right) \Rightarrow AB = 2\sqrt 2 .\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow {S_{ABC}} = \frac{1}{2}d\left( {C;\,\,AB} \right).AB\\ \Leftrightarrow 40 = \frac{1}{2}.\frac{{\left| {2c - 3 - c + 3} \right|}}{{\sqrt {1 + 1} }}.2\sqrt 2 \\ \Leftrightarrow \left| c \right| = 40 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}c = 40\\c =  - 40\end{array} \right..\end{array}\)

  Chọn  B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com