Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp, Liên Xô (1921 - 1924) có tác dụng to lớn như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

Câu 359806: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp, Liên Xô (1921 - 1924) có tác dụng to lớn như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

A. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

B. Đào tạo ra lớp cán bộ chủ chốt cho cách mạng.

C. Chuẩn bị trực tiếp về tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu hỏi : 359806

Phương pháp giải:

phân tích, suy luận

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ năm 1919 -1923 Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Pháp và Liên Xô , người tham gia các tổ chức chính trị, viết báo cho các tổ chức, các chính Đảng

  -> sự chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho sự thành lập ĐCS Việt Nam

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com