Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 1:

A. washed

B. formed

C. turned

D. boiled

Câu hỏi : 361129

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/

  hay /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,

  /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại.

  A. washed /wɒʃt/                                                        

  B. formed /fɔːmd/

  C. turned /tɜːnd/                                                          

  D. boiled /bɔɪld/

  Phần được gạch chân đáp án A phát âm là /t/, còn lại là /d/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. house

B. mouth

C. could

D. found 

Câu hỏi : 361130

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ou”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. house /haʊs/                                                           

  B. mouth /maʊθ/

  C. could /kʊd/ hoặc /kəd/                                           

  D. found /faʊnd/

  Phần được gạch chân đáp án C phát âm là /ʊ/ hoặc /ə/, còn lại là /aʊ/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. days

B. dates

C. bats

D. speaks

Câu hỏi : 361131

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-s”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “s/es”:

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /s/ khi động từ có phát âm kết thúc là /f/,

  /t/, /k/, /p/, /θ/

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /iz/ khi động từ có phát âm kết thúc là

  /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /z/ với các trường hợp còn lại.

  A. days /deɪz/                                                              

  B. dates /deɪts/                                                            

  C. bats /bæts/                                                              

  D. speaks /spiːks/

  Phần gạch chân đáp án A phát âm là /z/, còn lại là /s/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4:

A. confide

B. install

C. kidding

D. rim

Câu hỏi : 361132

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-i”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. confide /kənˈfaɪd/                                                                         

  B. install /ɪnˈstɔːl/                                                        

  C. kidding /kɪdɪŋ/                                                                               

  D. rim /rɪm/

  Phần gạch chân đáp án A phát âm là /aɪ/, còn lại là /ɪ/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5:

A. impressed

B. abolished

C. influenced

D. heightened

Câu hỏi : 361133

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/

  hay /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,

  /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại.

  A. impressed /ɪmˈprest/                                                                     

  B. abolished /əˈbɒl.ɪʃt/

  C. influenced /ˈɪn.flu.ənst/                                                                   

  D. heightened /ˈhaɪ.tənd/

  Phần gạch chân đáp án D phát âm là /d/, còn lại là /t/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6:

A. sought

B. drought

C. bought

D. fought

Câu hỏi : 361134

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ou”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. sought /sɔːt/                                                                                   

  B. drought /draʊt/                                                       

  C. bought /bɔːt/                                                                                 

  D. fought /fɔːt/

  Phần gạch chân đáp án B phát âm là /aʊ/, còn lại là /ɔː/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7:

A. clothes

B. oranges

C. resources

D. reaches

Câu hỏi : 361135

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-es”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “s/es”:

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /s/ khi động từ có phát âm kết thúc là /f/,

  /t/, /k/, /p/, /θ/

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /iz/ khi động từ có phát âm kết thúc là

  /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /z/ với các trường hợp còn lại.

  A. clothes /kləʊðz/                                                                                

  B. oranges /ˈɒrɪndʒiz/                                                  

   

  C. resources /rɪˈsɔːsiz/                                                                          

  D. reaches /riːtʃiz/

   Phần gạch chân đáp án A phát âm là /z/, còn lại là /iz/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8:

A. leaves

B. coughs

C. hires

D. brings

Câu hỏi : 361136

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-s”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “s/es”:

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /s/ khi động từ có phát âm kết thúc là /f/,

  /t/, /k/, /p/, /θ/

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /iz/ khi động từ có phát âm kết thúc là

  /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /z/ với các trường hợp còn lại.

  A. leave/liːvz/                                                                                 

  B. coughs /kɒfs/

  C. hires /ˈhaɪə(r)z/                                                                             

  D. brings /brɪŋz/

  Phần gạch chân đáp án B phát âm là /s/, còn lại là /z/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9:

A. collected

B. divided

C. spoiled

D. polluted

Câu hỏi : 361137

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/

  hay /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,

  /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại.

  A. collected /kəˈlektɪd/                                                                       

  B. divided /dɪˈvaɪdɪd/

  C. spoiled /spɔɪld/                                                                               

  D. polluted /pəˈluːtɪd/

  Phần được gạch chân đáp án C phát âm là /d/, còn lại là /ɪd/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10:

A. break

B. spread

C. steak

D. great

Câu hỏi : 361138

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ea”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. break /breɪk/                                                                                 

  B. spread /spred/

  C. steak /steɪk/                                                                                   

  D. great /ɡreɪt/

  Phần được gạch chân đáp án B phát âm là /e/, còn lại là /eɪ/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 11:

A. laughed

B. thanked

C. cooked

D. belonged

Câu hỏi : 361139

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/

  hay /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,

  /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại.

  A. laughed /lɑːft/                                                                               

  B. thanked /θæŋkt/

  C. cooked /kʊkt/                                                                                 

  D. belonged /bɪˈlɒŋd/

  Phần được gạch chân đáp án D phát âm là /d/, còn lại là /t/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 12:

A. pour

B. hour

C. sour

D. flour

Câu hỏi : 361140

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-our”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. pour /pɔː(r)/                                                                                 

  B. hour /ˈaʊə(r)/

  C. sour /ˈsaʊə(r)/                                                                               

  D. flour /ˈflaʊə(r)

  Phần được gạch chân đáp án A phát âm là /ɔː(r)/, còn lại là /aʊə(r)/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 13:

A. informs

B. mistakes

C. combines

D. complains

Câu hỏi : 361141

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-s”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “s/es”:

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /s/ khi động từ có phát âm kết thúc là /f/,

  /t/, /k/, /p/, /θ/

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /iz/ khi động từ có phát âm kết thúc là

  /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /z/ với các trường hợp còn lại.

  A. informs /ɪnˈfɔːmz/                                                                           

  B. mistakes /mɪˈsteɪks/

  C. combines /kəmˈbaɪnz/                                                                     

  D. complains /kəmˈpleɪnz/

  Phần được gạch chân đáp án B phát âm là /s/, còn lại là /z/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 14:

A. compromised

B. revised

C. assessed

D. advised

Câu hỏi : 361142

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/

  hay /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,

  /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại.

  A. compromised /ˈkɒmprəmaɪzd/                                                         

  B. revised /rɪˈvaɪzd/

  C. assessed /əˈsest/                                                                           

  D. advised /ədˈvaɪzd/

  Phần được gạch chân đáp án C phát âm là /t/, còn lại là /d/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 15:

A. biscuits

B. vegetables

C. magazines

D. newspapers

Câu hỏi : 361143

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-s”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “s/es”:

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /s/ khi động từ có phát âm kết thúc là /f/,

  /t/, /k/, /p/, /θ/

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /iz/ khi động từ có phát âm kết thúc là

  /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /z/ với các trường hợp còn lại.

  A. biscuits /ˈbɪskɪts/                                                                           

  B. vegetables /ˈvedʒtəblz/

  C. magazines /ˌmæɡəˈziːnz/                                                                 

  D. newspapers /ˈnjuːzpeɪpərz/

  Phần gạch chân đáp án A phát âm là /s/, còn lại là /z/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 16:

A. account. 

B. drought

C. without

D. southern

Câu hỏi : 361144

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ou”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. account /əˈkaʊnt/                                                                           

  B. drought /draʊt/                                                       

  C. without /wɪˈðaʊt/                                                                           

  D. southern /ˈsʌðən/

  Phần gạch chân đáp án D phát âm là /ʌ/, còn lại là /aʊ/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 17:

A. clicked

B. closed

C. raced

D. mixed

Câu hỏi : 361145

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/

  hay /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,

  /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại.

  A. clicked/klɪkt/                                                                                   

  B. closed /kləʊzd/                                                       

  C. raced /reɪst/                                                                                   

  D. mixed /mɪkst/

  Phần gạch chân đáp án B phát âm là /d/, còn lại là /t/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 18:

A. asked

B. danced

C. cashed

D. studied

Câu hỏi : 361146

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/

  hay /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,

  /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại.

  A. asked /ɑːskt/                                                                                 

  B. danced /dɑːnst/                                                       

  C. cashed /kæʃt/                                                                                  

  D. studied /ˈstʌdid/

   Phần gạch chân của đáp án D được phát âm là /d/, còn lại là /t/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 19:

A. chapter

B. chemistry

C. bachelor

D. teacher

Câu hỏi : 361147

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ch”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. chapter /ˈtʃæptə(r)/                                                                           

  B. chemistry /ˈkemɪstri/                                               

  C. bachelor /ˈbætʃələ(r)/                                                                      

  D. teacher /ˈtiːtʃə(r)/

  Phần gạch chân đáp án B phát âm là /k/, còn lại là /tʃ/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 20:

A. hole

B. home

C. come

D. hold

Câu hỏi : 361148

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-o”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. hole /həʊl/                                                                                     

  B. home /həʊm/                                                           

  C. come /kʌm/                                                                                   

  D. hold /həʊld/

  Phần gạch chân đáp án C phát âm là /ʌ/, còn lại là /əʊ/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 21:

A. watched

B. cleaned

C. stopped

D. picked

Câu hỏi : 361149

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “ed”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/

  hay /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,

  /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại.

  A. watched /wɒtʃt/                                                                               

  B. cleaned /kliːnd/                                                       

  C. stopped /stɒpt/                                                                               

  D. picked /pɪkt/

  Phần gạch chân đáp án B phát âm là /d/, còn lại là /t/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 22:

A. couple

B. trouble

C. enough

D. thousand

Câu hỏi : 361150

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ou”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. couple /'kʌpl/                                                                                 

  B. trouble /'trʌbl/

  C. enough /i'nʌf/                                                                                 

  D. thousand /'θɑʊznd/

  Phần gạch chân đáp án D phát âm là /ɑʊ/, còn lại là /ʌ/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 23:

A. coupon 

B. blouse

C. house

D. cloud

Câu hỏi : 361151

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ou”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. coupon /ˈkuːpɒn/                                                                             

  B. blouse /blaʊz/

  C. house /haʊs/                                                                                 

  D. cloud /klaʊd/

  Phần được gạch chân đáp án A phát âm là /uː/, còn lại là /aʊ/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 24:

A. inspired

B. welcomed

C. subscribed

D. launched

Câu hỏi : 361152

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/

  hay /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,

  /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại.

  A. inspired /ɪnˈspaɪəd/                                                                         

  B. welcomed /ˈwelkəmd/

  C. subscribed /səbˈskraɪbd/                                                                 

  D. launched /lɔːntʃt/

  Phần được gạch chân ở câu D phát âm là /t/, còn lại phát âm là /d/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 25:

A. talked

B. missed

C. learned

D. watched

Câu hỏi : 361153

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/

  hay /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,

  /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại.

  A. talked /tɔ:kt/                                                                                 

  B. missed /mist/

  C. learned /lɜ:nd/                                                                               

  D. watched /wɒt∫t/

  Phần gạch chân đáp án C được phát âm là /d/, còn lại là /t/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 26:

A. gosh

B. most

C. frost

D. cost

Câu hỏi : 361154

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-o”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. gosh /gɒ∫/                                                                                   

  B. most /məʊst/

  C. frost /frɒst/                                                                                   

  D. cost /kɒst/

  Phần gạch chân đáp án B phát âm là /əʊ/, còn lại là /ɒ/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 27:

A. gloves

B. says

C. months

D. sings

Câu hỏi : 361155

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-s”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “s/es”:

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /s/ khi động từ có phát âm kết thúc là /f/,

  /t/, /k/, /p/, /θ/

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /iz/ khi động từ có phát âm kết thúc là

  /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/

  + Đuôi “s/es” được phát âm là /z/ với các trường hợp còn lại.

  A. gloves /ɡlʌvz/                                                                                 

  B. says /sez/

  C. months /mʌnθs/                                                                             

  D. sings /sɪŋz/

  Phần được gạch chân đáp án C phát âm là /s/, còn lại là /z/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 28:

A. summit

B. voluntary

C. compulsory

D. upgrade

Câu hỏi : 361156

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-u”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. summit /ˈsʌmɪt/                                                                             

  B. voluntary /ˈvɒləntri/

  C. compulsory /kəmˈpʌlsəri/                                                                 

  D. upgrade /ˈʌpɡreɪd/

  Phần được gạch chân đáp án B phát âm là /ə/, còn lại là /ʌ/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 29:

A. mean

B. dreamt

C. heal

D. release

Câu hỏi : 361157

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ea”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. mean /miːn/                                                                                 

  B. dreamt /dremt/                                                        

  C. heal /hiːl/                                                                                       

  D. release /rɪˈliːs/

  Phần gạch chân đáp án B phát âm là /e/, còn lại là /iː/

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 30:

A. conserved

B. required

C. explained

D. increased

Câu hỏi : 361158

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/

  hay /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,

  /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại.

  A. conserved /kənˈsɜːvd/                                                                     

  B. required /rɪˈkwaɪərd/                                               

  C. explained /ɪkˈspleɪnd/                                                                   

  D. increased /ɪnˈkriːst/

  Phần gạch chân đáp án D phát âm là /t/, còn lại là /d/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 31:

A. decorate

B. passionate

C. undergraduate

D. temperate

Câu hỏi : 361159

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ate”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. decorate /ˈdekəreɪt/                                                                     

  B. passionate /ˈpæʃənət/

  C. undergraduate /ˌʌndəˈɡrædʒuət/                                                     

  D. temperate /ˈtempərət/

  Phần gạch chân đáp án A phát âm là /ei/, còn lại là /ə/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 32:

A. well-established

B. worshiped

C. poached

D. self-directed

Câu hỏi : 361160

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/

  hay /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,

  /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại.

  A. well-established /ˌwel ɪˈstæblɪʃt/                                                       

  B. worshiped /ˈwɜːʃɪpt/                                               

  C. poached /pəʊtʃt/                                                                           

  D. self-directed / ˌself dəˈrɛktid/

  Phần gạch chân đáp án D được phát âm là /id/, còn lại là /t/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 33:

A. through

B. trouble

C. couple

D. double

Câu hỏi : 361161

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ou”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. through /θruː/                                                                             

  B. trouble /ˈtrʌbl/

  C. couple /ˈkʌpl/                                                                                 

  D. double /ˈdʌbl/

  Phần được gạch chân đáp án A phát âm là /u:/, còn lại là /ʌ/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 34:

A. realized

B. watched

C. worked

D. missed

Câu hỏi : 361162

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/

  hay /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,

  /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại.

  A. realized /ˈriːəlaɪzd/                                                                         

  B. watched /wɒtʃt/

  C. worked /wɜːkt/                                                                               

  D. missed /mɪst/

  Phần được gạch chân đáp án A phát âm là /d/, còn lại là /t/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 35:

A. enthusiast

B. athlete

C. theory

D. southern

Câu hỏi : 361163

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-th”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. enthusiast /ɪnˈθjuːziæst/                                                                 

  B. athlete /ˈæθliːt/                                                       

  C. theory /ˈθɪəri/                                                                               

  D. southern /ˈsʌðən/

  Phần gạch chân đáp án D phát âm là /ð/, còn lại là /θ/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 36:

A. enough

B. country

C. cousin

D. wounded

Câu hỏi : 361164

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ou”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. enough /ɪˈnʌf/                                                                                 

  B. country /ˈkʌntri/                                                     

  C. cousin /ˈkʌzn/                                                                                 

  D. wounded /ˈwuːndɪd/

  Phần gạch chân đáp án D phát âm là /u:/, còn lại là /ʌ/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 37:

A. approached

B. estalished

C. sacrificed

D. interfered

Câu hỏi : 361165

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/

  hay /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,

  /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại.

  A. approached /əˈprəʊtʃt/                                                                   

  B. estalished /ɪˈstæblɪʃt/                                              

  C. sacrificed ˈsækrɪfaɪst/                                                                     

  D. interfered /ˌɪntəˈfɪə(r)d/

  Phần gạch chân đáp án D phát âm là /d/, còn lại là /t/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 38:

A. transfer

B. variety

C. afraid

D. career

Câu hỏi : 361166

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-a”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. transfer /trænsˈfɜː(r)/                                                                     

  B. variety /vəˈraɪəti/                                                    

  C. afraid /əˈfreɪd/                                                                               

  D. career /kəˈrɪə(r)/

  Phần gạch chân đáp án A phát âm là /æ/, còn lại là /ə/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 39:

A. chocolate

B. champagne

C. challenge

D. cheerful 

Câu hỏi : 361167

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ch”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. chocolate/'t∫ɒklət/                                                                       

  B. champagne /∫æm'pein/

  C. challenge /'t∫ælindʒ/                                                                     

  D. cheerful /'t∫jəfl/

  Phần gạch chân đáp án B phát âm là /∫/, còn lại là /t∫/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 40:

A. penalty

B. expedition

C. incredible

D. determine

Câu hỏi : 361168

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-e”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. penalty /ˈpenəlti/                                                                             

  B. expedition /ˌekspəˈdɪʃn/

  C. incredible /ɪnˈkredəbl/                                                                   

  D. determine /dɪˈtɜːmɪn/

  Phần được gạch chân đáp án D phát âm là /ɜː/, còn lại là /e/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 41:

A. habitats

B. enthusiast

C. windsurfing

D. tsunami

Câu hỏi : 361169

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-s”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. habitats /ˈhæbɪtæts/                                                                     

  B. enthusiast /ɪnˈθjuːziæst/

  C. windsurfing /ˈwɪndsɜːfɪŋ/                                                                 

  D. tsunami /tsuːˈnɑːmi/

  Phần được gạch chân đáp án B phát âm là /z/, còn lại là /s/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 42:

A. comment

B. complain

C. collect

D. comply

Câu hỏi : 361170

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-o”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. comment /ˈkɒment/                                                                          

  B. complain /kəmˈpleɪn/                                             

  C. collect /kəˈlekt/                                                                               

  D. comply /kəmˈplaɪ/

  Phần gạch chân đáp án A phát âm là /ɒ/, còn lại là /ə/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 43:

A. amused

B. composed

C. decreased

D. advised

Câu hỏi : 361171

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/

  hay /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,

  /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại.

  A. amused /əˈmjuːzd/                                                                          

  B. composed /kəmˈpəʊzd/                                          

  C. decreased /dɪˈkriːst/                                                                       

  D. advised /ədˈvaɪzd/

  Phần gạch chân đáp án C phát âm là /t/, còn lại là /d/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 44:

A. expelled

B. involved

C. proposed

D. furnished

Câu hỏi : 361172

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/

  hay /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,

  /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại.

  A. expelled /ɪkˈspeld/                                                                         

  B. involved /ɪnˈvɒlvd/

  C. proposed /prəˈpəʊzd/                                                                       

  D. furnished /ˈfɜːnɪʃt/

  Phần gạch chân đáp án D phát âm là /t/, còn lại là /d/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 45:

A. mineral

B. miniature

C. minor

D. minimum

Câu hỏi : 361173

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-i”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. mineral /ˈmɪnərəl/                                                                           

  B. miniature /ˈmɪnətʃə(r)/                                            

  C. minor /ˈmaɪnə(r)/                                                                           

  D. minimum /ˈmɪnɪməm/

  Phần gạch chân đáp án C phát âm là /aɪ/, còn lại là /ɪ/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 46:

A. handicapped

B. advantaged

C. organized

D. compromised

Câu hỏi : 361174

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phát âm đuôi “ed”:

  + Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/

  hay /d/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,

  /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

  + Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại.

  A. handicapped /ˈhændikæpt/                                                               

  B. advantaged /ədˈvɑːntɪdʒd/

  C. organized /ˈɔːɡənaɪzd/                                                                     

  D. compromised /ˈkɒmprəmaɪzd/

  Phần được gạch chân đáp án A phát âm là /t/, còn lại là /d/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 47:

A. leisure

B. pleasure

C. failure

D. measure

Câu hỏi : 361175

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ure”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. leisure /ˈleʒə(r)/                                                                           

  B. pleasure /ˈpleʒə(r)/

  C. failure /ˈfeɪljə(r)/                                                                             

  D. measure /ˈmeʒə(r)/

  Phần được gạch chân đáp án C phát âm là /jə(r)/, còn lại là /ə(r)/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 48:

A. punctual. 

B. rubbish

C. frustrate

D. furious

Câu hỏi : 361176

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-u”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. punctual /ˈpʌŋktʃuəl/                                                                       

  B. rubbish /ˈrʌbɪʃ/

  C. frustrate /frʌˈstreɪt/                                                                         

  D. furious /ˈfjʊəriəs/

  Phần được gạch chân đáp án D phát âm là /jʊə/, còn lại là /ʌ/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 49:

A. rough

B. laugh

C. cough

D. plough

Câu hỏi : 361177

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-gh”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. rough /rʌf/                                                                                     

  B. laugh /lɑːf/

  C. cough /kɒf/                                                                                     

  D. plough /plaʊ/

  Phần gạch chân đáp án D là âm câm, còn lại phát âm là /f/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 50:

A. control

B. ecology

C. contour

D. combine

Câu hỏi : 361178

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-o”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. control /kənˈtrəʊl/                                                                           

  B. ecology /iˈkɒlədʒi/

  C. contour /ˈkɒntʊə(r)/                                                                         

  D. combine /kəmˈbaɪn/

  Phần được gạch chân đáp án C phát âm là /ɒ/, còn lại là /ə/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com