Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\sqrt {7,5.30} \)

Câu 361253: \(\sqrt {7,5.30} \)

A. \(10\)

B. \(9\)

C. \(15\)

D. \(25\)

Câu hỏi : 361253
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\sqrt {7,5.30}  = \sqrt {\frac{{75}}{{10}}.3.10}  = \sqrt {75.3}  = \sqrt {25.3.3}  = \sqrt {25.9}  = 5.3 = 15\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com