Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\sqrt {5,{5^2} - 3,{5^2}} \)

Câu 361255: \(\sqrt {5,{5^2} - 3,{5^2}} \)

A. \(3\)

B. \(2\sqrt 3 \)

C. \(3\sqrt 2 \)

D. \(2\)

Câu hỏi : 361255
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\sqrt {5,{5^2} - 3,{5^2}}  = \sqrt {(5,5 - 3,5).(5,5 + 3,5)}  = \sqrt {2.9}  = \sqrt 2 .\sqrt 9  = 3\sqrt 2 \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com