`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\sqrt {27x} .\sqrt {\frac{3}{x}} \,\,\,\left( {x > 0} \right)\)

Câu 361266: \(\sqrt {27x} .\sqrt {\frac{3}{x}} \,\,\,\left( {x > 0} \right)\)

A. \(3\)

B. \(9\)

C. \(6\)

D. \(3\sqrt 3\)

Câu hỏi : 361266
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\sqrt {27x} .\sqrt {\frac{3}{x}}  = \sqrt {27x.\frac{3}{x}}  = \sqrt {9.3.3}  = 9\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com