Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả của phép nhân \(19 \times 200 = ....\). Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Câu 361510: Kết quả của phép nhân \(19 \times 200 = ....\). Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 3800               

B. 4000                                

C. 6800                 

D. 1800

Câu hỏi : 361510

Phương pháp giải:

Phân tích \(200 = 2 \times 100\) , rồi nhân 19 với 2 nhân với 100. Sử dụng tính chất kết hợp để tính.


*Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng \(a \times b \times c\) như sau:


\(a \times b \times c = \left( {a \times b} \right) \times c = a \times \left( {b \times c} \right)\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(19 \times 200 = 19 \times 2 \times 100 = 38 \times 100 = 3800\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com