Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(\dfrac{{x + m}}{{x - m + 2}}\).Với giá trị nào của m thì tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cùng 2 trục tọa độ tạo thành hình chữ nhật có diện tích bằng 1.

Câu 361752: Cho hàm số \(\dfrac{{x + m}}{{x - m + 2}}\).Với giá trị nào của m thì tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cùng 2 trục tọa độ tạo thành hình chữ nhật có diện tích bằng 1.

A. \(\left[ \begin{array}{l}m = 1\\m = 3\end{array} \right.\)

B. \(m =  \pm 1\)

C. \(m = 1\)          

D. \(m = 3\)

Câu hỏi : 361752
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + TCĐ:

  Mẫu = 0 \( \Rightarrow x - m + 2 = 0 \Leftrightarrow x = m - 2\).

  Tử = 0: \(x =  - m\).

  Để có TCĐ thì nghiệm mẫu \( \ne \)nghiệm tử \( \Rightarrow m - 2 \ne  - m \Leftrightarrow m \ne 1\)

  + TCN: \(y = 1\).

  Để TCĐ và TCN của đồ thị hàm số cùng 2 trục toạ độ tạo thành hình chữ nhật có \(S = 1\) thì

  Tiệm cận đứng phải là 2 vị trí màu cam như hình

  \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = m - 2 = 1\\x = m - 2 =  - 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m = 3\,\,\,\left( {tm} \right)\\m = 1\,\,\left( {loai} \right)\end{array} \right.\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com