Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho ankan có công thức cấu tạo như sau:

 

Tên thay thế của ankan trên là:

Câu 362134: Cho ankan có công thức cấu tạo như sau:


 


Tên thay thế của ankan trên là:

A. 3-isopropylheptan hoặc 3(2-metyletyl)heptan

B. 2-metyl-3-butylpentan

C. 3-etyl-2-metylheptan

D. 4-isopropylheptan

Câu hỏi : 362134

Phương pháp giải:

Cách đọc tên ankan:


- Chọn mạch chính là mạch cacbon dài nhất.


- Đánh số các nguyên tử cacbon trên mạch chính từ phía gần nhánh hơn sao cho tổng số chỉ vị trí là nhỏ nhất.


Tên ankan = Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + ankan

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tên thay thế của ankan là: 3-etyl-2-metylheptan.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com