Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho luồng khí CO qua ống sứ chứa 37,76 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và Fe3O4 nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn X và hỗn hợp khí Y. Hấp thụ toàn bộ khí Y vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 32 gam kết tủa. Hòa tan hết chất rắn X trong 240 gam dung dịch HNO3 35,7% thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối có khối lượng 98,8 gam và hỗn hợp các khí, trong đó oxi chiếm 61,538% về khối lượng. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong dung dịch Z gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 360255: Cho luồng khí CO qua ống sứ chứa 37,76 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và Fe3O4 nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn X và hỗn hợp khí Y. Hấp thụ toàn bộ khí Y vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 32 gam kết tủa. Hòa tan hết chất rắn X trong 240 gam dung dịch HNO3 35,7% thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối có khối lượng 98,8 gam và hỗn hợp các khí, trong đó oxi chiếm 61,538% về khối lượng. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong dung dịch Z gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 23,0%

B. 18,0%

C. 11,5%

D. 55,0%

Câu hỏi : 360255

Phương pháp giải:

Hỗn hợp khí Y gồm CO và CO2.


Ta có: nO (oxit tách ra) =  nCO2 = nCaCO3


Dùng bảo toàn khối lượng để tính khối lượng X.


Khối lượng X bằng mX = mFe2O3 + mFe3O4 - mO (oxit tách ra)


Quy đổi hỗn hợp X thành Fe và O.


Ta có sơ đồ phản ứng:


X (Fe, O) + HNO3: 1,36 mol → Dung dịch Z (Fe2 +, Fe3 +, NO3-) + Hỗn hợp khí (N; O) + H2O.


Bảo toàn nguyên tố H ta tính được số mol H2O.


Dùng định luật bảo toàn khối lượng ta tính được msản phẩm khử = mX + mHNO3 - mmuối trong Z - mH2O


Từ %mO tính được số mol O và số mol N trong sản phẩm khử.


Bảo toàn nguyên tố N ta tính được số  mol NO3- trong muối → khối lượng Fe trong dung dịch Z.


Dùng bảo toàn nhóm NO3- và bảo toàn nguyên tố Fe để tìm số mol muối Fe(NO3)3 trong dung dịch Z.


Dùng bảo toàn khối lượng để tính khối lượng dung dịch Z.


Từ đó dùng công thức tính C% để tìm nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong dung dịch Z.

 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hỗn hợp khí Y gồm CO và CO2.

  Ta có: nCO2 = nCaCO3 = 0,32 mol

  Suy ra CO lấy 0,32 mol O từ 37,76 gam hỗn hợp oxit gồm Fe2O3 và Fe3O4

  Khối lượng X bằng mX = mFe2O3 + mFe3O4 - mO (oxit tách ra) = 37,76 - 0,32.16 = 32,64 (gam)

  Quy đổi hỗn hợp X thành Fe và O.

  Ta có sơ đồ phản ứng:

  X (Fe, O) + HNO3: 1,36 mol → Dung dịch Z (Fe2 +, Fe3 +, NO3-) + Hỗn hợp khí (N; O) + H2O.

  Bảo toàn nguyên tố H ta có: nH2O = 0,68 mol

  Bảo toàn khối lượng ta có: msản phẩm khử = mX + mHNO3 - mmuối trong Z - mH2O = 7,28 (gam)

  Mà %mO = 61,538% nên nO (sản phẩm khử) = 0,28 mol và nN (sản phẩm khử) = 0,2 mol

  Bảo toàn nguyên tố N ta có: nNO3- (muối) = 1,36 - 0,2 = 1,16 (mol) → mFe (muối) = 98,8 - 1,16. 62 = 26,88 (gam)

  → nFe (muối) = 0,48 mol

  Giả sử trong dung dịch Z có chứa x mol Fe(NO3)2 và y mol Fe(NO3)3.

  Ta có: nFe = x + y = 0,48 mol và nNO3- (muối) = 2x + 3y = 1,16 mol

  Giải hệ trên ta có x = 0,28 mol và y = 0, 2mol

  Khối lượng dung dịch Z là mdd Z = 240 + 32,64 - 7,28 = 265,36 gam

  Vậy C%Fe(NO3)3 = 0,2.242.100%/265,36 = 18,24% gần nhất với giá trị 18%.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com