Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \frac{{2x - 1}}{{x + 1}}\) .Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm \(M\left( {2;1} \right).\)

Câu 362170: Cho hàm số \(y = \frac{{2x - 1}}{{x + 1}}\) .Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm \(M\left( {2;1} \right).\)

A. \(y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}\)       

B. \(y = 3x - 1\)    

C. \(y = \frac{1}{3}x + 1\)           

D. \(y = x + 3\)

Câu hỏi : 362170
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Gọi PT tiếp tuyến có dạng: \(y = y'\left( {{x_0}} \right)\left( {x - {x_0}} \right) + {y_0}\)

  + \({x_0} = 2\)

  + \({y_0} = 1\)

  + \(y' = \frac{3}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} \Rightarrow y'\left( 2 \right) = \frac{1}{3}\)

  Vậy phương trình là\(y = \frac{1}{3}\left( {x - 2} \right) + 1 = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com