Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chất điểm chuyển động theo quy luật \(S =  - \dfrac{1}{3}{t^3} + 4{t^2} + 9t\) với \(t\) (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và \(S\)(mét) là quãng đường vật chuyển động trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của chất điểm là bao nhiêu?

Câu 362322: Một chất điểm chuyển động theo quy luật \(S =  - \dfrac{1}{3}{t^3} + 4{t^2} + 9t\) với \(t\) (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và \(S\)(mét) là quãng đường vật chuyển động trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của chất điểm là bao nhiêu?

A. \(88\,\,\,\left( {m/s} \right)\).

B. \(25\,\,\,\left( {m/s} \right)\).

C. \(11\,\,\,\left( {m/s} \right)\).

D. \(100\,\,\,\left( {m/s} \right)\).

Câu hỏi : 362322
 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(v = s' =  - {t^2} + 8t + 9 = f\left( t \right)\).

  \( \Rightarrow \) Đồ thị hàm số là parabol mà có \(a =  - 1 < 0\).

  \( \Rightarrow \) Hàm số đạt GTLN tại \(t =  - \dfrac{b}{{2a}} = \dfrac{{ - 8}}{{2\left( { - 1} \right)}} = 4\).

  \( \Rightarrow f{\left( t \right)_{\max }} = {v_{\max }} =  - {4^2} + 8.4 + 9 = 25\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com