Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho đường cong \(\left( C \right):y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 362327: Cho đường cong \(\left( C \right):y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. \(a > 0,b < 0,c < 0,d < 0\).

B. \(a > 0,b > 0,c < 0,d > 0\).

C. \(a < 0,b > 0,c > 0,d < 0\).

D. \(a > 0,b > 0,c < 0,d < 0\).

Câu hỏi : 362327
 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  ·       Nét cuối đi lên \( \Rightarrow a > 0\).

  ·       Với \(x = 0,\,\,y = d < 0\).

  ·       Ta thấy \({x_1} =  - 2;\,\,{x_2} = 1\) là 2 điểm cực trị của hàm số.

  \(y' = 3a{x^2} + 2bx + c = 0\).

  \({x_1} + {x_2} =  - 1 < 0 \Rightarrow \dfrac{{ - 2b}}{{3a}} < 0\). Mà \(a > 0 \Rightarrow b > 0\).

  \({x_1}{x_2} =  - 2 < 0 \Leftrightarrow \dfrac{c}{{3a}} < 0\). Mà \(a > 0 \Rightarrow c < 0\). 

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com