`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Cho g = 10 m/s2.

Câu 362402:

Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Cho g = 10 m/s2.

A.  5,0 kg.m/s        

B.  4,9 kg.m/s    

C.  10 kg.m/s         

D.  0,5 kg.m/s

Câu hỏi : 362402

Phương pháp giải:

Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vật rơi tự do chỉ chịu tác dụng của trọng lực: \(F = P = mg = 2.10 = 20N\)

  Độ biến thiên động lượng bằng xung lượng của lực: \(\Delta p = F.t = mg.t = 20.0,5 = 10{\rm{ }}kg.m/s\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com