Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho lăng trụ đứng \(ABC.A'B'C'\) có đáy \(ABC\)là tam giác vuông tại \(B\). \(AB = 2a,\,\,AC = a\sqrt 5 ,\,\,AA' = 2a\sqrt 3 \). Tính thể tích của khối lăng trụ \(ABC.A'B'C'\).

Câu 363737: Cho lăng trụ đứng \(ABC.A'B'C'\) có đáy \(ABC\)là tam giác vuông tại \(B\). \(AB = 2a,\,\,AC = a\sqrt 5 ,\,\,AA' = 2a\sqrt 3 \). Tính thể tích của khối lăng trụ \(ABC.A'B'C'\).

A. \(V = \dfrac{{2{a^3}\sqrt 3 }}{3}\)

B. \(V = \dfrac{{{a^3}\sqrt 3 }}{3}\)    

C. (V = 4{a^3}\sqrt 3 \)

D. \(V = 2{a^3}\sqrt 3 \)

Câu hỏi : 363737
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét \(\Delta ABC:\,\,A{B^2} + B{C^2} = A{C^2}\,\,\left( {Pytago} \right)\).

  \( \Leftrightarrow {\left( {2a} \right)^3} + B{C^2} = {\left( {a\sqrt 5 } \right)^2} \Leftrightarrow BC = a\).

  \( \Rightarrow {S_{\Delta ABC}} = \dfrac{1}{2}AB.BC = \dfrac{1}{2}.2a.a = {a^2}\)

  \( \Rightarrow {V_{ABC.A'B'C'}} = AA'.{S_{\Delta ABC}} = 2a\sqrt 3 .{a^2} = 2{a^3}\sqrt 3 \).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com