Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho lăng trụ đứng \(ABC.A'B'C'\)có đáy \(ABC\) là tam giác vuông tại \(B\), \(AB = a\sqrt 2 ,\,\,BC = 3a\). Góc giữa đường thẳng \(A'B\) và mặt đáy là \({60^0}\). Tính theo \(a\) thể tích khối lăng trụ \(ABC.A'B'C'\).

Câu 363738: Cho lăng trụ đứng \(ABC.A'B'C'\)có đáy \(ABC\) là tam giác vuông tại \(B\), \(AB = a\sqrt 2 ,\,\,BC = 3a\). Góc giữa đường thẳng \(A'B\) và mặt đáy là \({60^0}\). Tính theo \(a\) thể tích khối lăng trụ \(ABC.A'B'C'\).

A. \(\dfrac{{{a^3}\sqrt 3 }}{2}\)

B. \(2{a^3}\sqrt 3 \)

C. \(3{a^3}\sqrt 3 \)

D. \(6{a^3}\sqrt 3 \)

Câu hỏi : 363738
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét tam giác \(A'AB\) vuông tại \(A\) có: \(AA' = \tan {60^0}.AB = \sqrt 3 .a\sqrt 2  = a\sqrt 6 \).

  \({V_{ABC.A'B'C'}} = AA'.{S_{\Delta ABC}} = a\sqrt 6 .\dfrac{1}{2}.AB.BC = a\sqrt 6 .\dfrac{1}{2}.a\sqrt 2 .3a = 3{a^3}\sqrt 3 \).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com