`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hoàn toàn 2,88 gam Mg vào dung dịch HCl vừa đủ thu được V lít khí ở đktc. Tìm V.

Câu 367168:

Hòa tan hoàn toàn 2,88 gam Mg vào dung dịch HCl vừa đủ thu được V lít khí ở đktc. Tìm V.

A. 6,72 (l)

B. 4,48 (l)

C. 1,344 (l)

D.

2,688 (l)

Câu hỏi : 367168

Phương pháp giải:

- Tính số mol Mg, viết PTHH và tính số mol khí theo Mg từ đó tính được V.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({n_{Mg}} = \frac{{2,88}}{{24}} = 0,12(mol)\)

              Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

  (mol)  0,12                          → 0,12

  ⇒ V = 0,12.22,4 = 2,688(l)

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com