`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai số phức \({z_1} = 1 - i\) và \({z_2} = 1 + 2i.\) Trên mặt phẳng tọa độ \(Oxy,\) điểm biểu diễn số phức \(3{z_1} + {z_2}\) có tọa độ là:

Câu 367324: Cho hai số phức \({z_1} = 1 - i\) và \({z_2} = 1 + 2i.\) Trên mặt phẳng tọa độ \(Oxy,\) điểm biểu diễn số phức \(3{z_1} + {z_2}\) có tọa độ là:

A. \(\left( {4; - 1} \right)\)            

B. \(\left( { - 1;\,\,4} \right)\)                    

C. \(\left( {4;\,\,1} \right)\)

D. \(\left( {1;\,\,4} \right)\)

Câu hỏi : 367324

Phương pháp giải:

Cho số phức \(z = a + bi\,\,\,\left( {a,\,\,b \in \mathbb{R}} \right) \Rightarrow M\left( {a;\,\,b} \right)\)  là điểm biểu diễn số phức \(z.\)


Cho \({z_1} = {a_1} + {b_1}i;\,\,{z_2} = {a_2} + {b_2}i\,\,\,\left( {{a_1},\,\,{a_2},\,\,{b_1},\,\,{b_2} \in \mathbb{R}} \right).\) Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{z_1} + {z_2} = {a_1} + {a_2} + \left( {{b_1} + {b_2}} \right)i\\k{z_1} = k{a_1} + k{b_1}i\end{array} \right..\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(z = 3{z_1} + {z_2} = 3\left( {1 - i} \right) + \left( {1 + 2i} \right) = 4 - i.\)

  \( \Rightarrow M\left( {4; - 1} \right)\) là điểm biểu diễn số phức \(3{z_1} + {z_2}.\) 

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com