`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nghiệm của phương trình \({\log _3}\left( {x + 1} \right) + 1 = {\log _3}\left( {4x + 1} \right)\) là:

Câu 367325: Nghiệm của phương trình \({\log _3}\left( {x + 1} \right) + 1 = {\log _3}\left( {4x + 1} \right)\) là:

A. \(x = 3\)                   

B. \(x =  - 3\)                    

C. \(x = 4\)           

D. \(x = 2\)

Câu hỏi : 367325

Phương pháp giải:

Giải phương trình logarit: \({\log _a}f\left( x \right) = b \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}f\left( x \right) > 0\\0 < a \ne 1\\f\left( x \right) = {a^b}\end{array} \right..\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều kiện:  \(\left\{ \begin{array}{l}x + 1 > 0\\4x + 1 > 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x >  - 1\\x >  - \frac{1}{4}\end{array} \right. \Leftrightarrow x >  - 1.\)

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\,{\log _3}\left( {x + 1} \right) + 1 = {\log _3}\left( {4x + 1} \right)\\ \Leftrightarrow {\log _3}\left( {x + 1} \right) + {\log _3}3 = {\log _3}\left( {4x + 1} \right)\\ \Leftrightarrow 3\left( {x + 1} \right) = 4x + 1\\ \Leftrightarrow 3x + 3 = 4x + 1\\ \Leftrightarrow x = 2\,\,\left( {tm} \right).\end{array}\)

  Vậy nghiệm của phương trình là:\(x = 2.\)

  Chọn  D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com