Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai chất điểm M, N dao động điều hòa cùng tần số góc dọc theo hai đường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục Ox. VTCB của M, N đều ở trên một đường thẳng qua gốc toạ độ và vuông góc với Ox. Biên độ M, N lần lượt là \({{A}_{1}},\,\,{{A}_{2}}\,\,\left( {{A}_{1}}>{{A}_{2}} \right)\). Biên độ tổng hợp của hai chất điểm là 7 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là \(\sqrt{97}\,\,cm\). Độ lệch pha của hai dao động là \(\frac{2\pi }{3}\,\,rad\). Giá trị của \({{A}_{1}},\,\,{{A}_{2}}\) là

Câu 371649: Hai chất điểm M, N dao động điều hòa cùng tần số góc dọc theo hai đường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục Ox. VTCB của M, N đều ở trên một đường thẳng qua gốc toạ độ và vuông góc với Ox. Biên độ M, N lần lượt là \({{A}_{1}},\,\,{{A}_{2}}\,\,\left( {{A}_{1}}>{{A}_{2}} \right)\). Biên độ tổng hợp của hai chất điểm là 7 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là \(\sqrt{97}\,\,cm\). Độ lệch pha của hai dao động là \(\frac{2\pi }{3}\,\,rad\). Giá trị của \({{A}_{1}},\,\,{{A}_{2}}\) là

A. 10 cm; 3 cm

B. 8 cm; 6 cm

C. 8 cm; 3 cm

D. 10 cm; 8 cm

Câu hỏi : 371649

Phương pháp giải:

Biên độ dao động tổng hợp: \(A=\sqrt{{{A}_{1}}^{2}+{{A}_{2}}^{2}+2{{A}_{1}}{{A}_{2}}\cos \Delta \varphi }\)


Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm: \({{d}_{\max }}=\sqrt{{{A}_{1}}^{2}+{{A}_{2}}^{2}-2{{A}_{1}}{{A}_{2}}\cos \Delta \varphi }\)

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biên độ dao động tổng hợp và khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm là:

  \(\begin{gathered}
  \left\{ \begin{gathered}
  {A_1}^2 + {A_2}^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \frac{{2\pi }}{3} = {7^2} \hfill \\
  {A_1}^2 + {A_2}^2 - 2{A_1}{A_2}\cos \frac{{2\pi }}{3} = {\left( {\sqrt {97} } \right)^2} \hfill \\
  \end{gathered} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{gathered}
  {A_1}^2 + {A_2}^2 - {A_1}{A_2} = 49 \hfill \\
  {A_1}^2 + {A_2}^2 + {A_1}{A_2} = 97 \hfill \\
  \end{gathered} \right. \hfill \\
  \Rightarrow \left\{ \begin{gathered}
  {A_1}{A_2} = 24 \hfill \\
  {A_1}^2 + {A_2}^2 = 73 \hfill \\
  \end{gathered} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{gathered}
  {A_1}{A_2} = 24 \hfill \\
  {A_1} + {A_2} = 11 \hfill \\
  \end{gathered} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{gathered}
  {A_1} = 8\,\,\left( {cm} \right) \hfill \\
  {A_2} = 3\,\,\left( {cm} \right) \hfill \\
  \end{gathered} \right. \hfill \\
  \end{gathered} \)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com