`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nào không phải là ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911)?

Câu 373037: Ý nào không phải là ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911)?

A. Chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở Trung Quốc.

B. Tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á.

C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc.

D. Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ phong kiến ở Trung Quốc.

Câu hỏi : 373037

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 11, trang 17

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Các đáp án B, C, D là nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911).

  - Đáp án A không phải ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com