`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiệp ước Ba-li (2-1976) đã xác định nhiều nguyên tắc hoạt động cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN, ngoại trừ nguyên tắc nào?

Câu 373038: Hiệp ước Ba-li (2-1976) đã xác định nhiều nguyên tắc hoạt động cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN, ngoại trừ nguyên tắc nào?

A. Chung sống hòa bình và mọi quyết định đều phải có sự nhất trí của 5 nước sáng lập.

B. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

D. Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ giữa các nước.

Câu hỏi : 373038

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 12, trang 31

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Các đáp án B, C, D là các nguyên tắc hoạt động cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN được xác định trong Hiệp ước Ba-li (2-1976): Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ giữa các nước; Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau; Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

  - Đáp án A không phải là nguyên tắc hoạt động của ASEAN (đây là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc).

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com