Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính đạo hàm của hàm số: \(y = \ln \left( {\cos 3x} \right).\)

Câu 373075: Tính đạo hàm của hàm số: \(y = \ln \left( {\cos 3x} \right).\)

A. \(y' =  - 3.\tan 3x\)

B. \(y' = \cot 3x\)

C. \(y' =  - \tan 3x\)

D. \(y' =  - 3.\cot 3x\)

Câu hỏi : 373075
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y' = \dfrac{{\left( {\cos 3x} \right)'}}{{\cos \left( {3x} \right)}} = \dfrac{{ - 3.\sin \left( {3x} \right)}}{{\cos \left( {3x} \right)}} =  - 3.\tan \left( {3x} \right)\).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com