Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Năm 1930, sự kiện nào đã chấm dứt một khuynh hướng cứu nước trong phong trào cách mạng Việt Nam?

Câu 375024: Năm 1930, sự kiện nào đã chấm dứt một khuynh hướng cứu nước trong phong trào cách mạng Việt Nam?

A. Đảng cộng sản Đông Dương ra đời.

B. Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái.

C. Ám sát tên trùm mộ phu Badanh.

D. Sự ra đời của Xô viết Nghệ - Tĩnh.

Câu hỏi : 375024

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 12, trang 86

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Năm 1930, sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái đã chấm dứt khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản ở Việt Nam.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com