Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ các chữ số \(0,1,2,3,4,5,6\) lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số?

Câu 376244: Từ các chữ số \(0,1,2,3,4,5,6\) lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số?

A. \(2058\)

B. \(2401\)

C. \(720\)

D. \(840\)

Câu hỏi : 376244

Phương pháp giải:

Gọi số tự nhiên có 4 chữ số là \(\overline {abcd} \,\,\left( {a \ne 0} \right)\).


- Chọn lần lượt từng chữ số.


- Áp dụng quy tắc nhân.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số tự nhiên có 4 chữ số là \(\overline {abcd} \,\,\left( {a \ne 0} \right)\).

  Chọn \(a\) có 6 cách.

  Chọn \(b,\,\,c,\,\,d\), mỗi chữ số có 7 cách chọn.

  Vậy có \({6.7^3} = 2058\) số.

  Chọn A.

  Chú ý:

  Đề bài không yêu cầu các chữ số đôi một khác nhau.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com