Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình \(\cos \left( {x - \dfrac{{5\pi }}{6}} \right) = 1\) có nghiệm là:

Câu 376370: Phương trình \(\cos \left( {x - \dfrac{{5\pi }}{6}} \right) = 1\) có nghiệm là:

A. \(x = \dfrac{\pi }{3} + k\pi \).

B. \(x = \dfrac{\pi }{3} + k2\pi \).

C. \(x = \dfrac{{5\pi }}{6} + k\pi \).

D. \(x = \dfrac{{5\pi }}{6} + k2\pi .\)

Câu hỏi : 376370

Phương pháp giải:

Giải phương trình lượng giác đặc biệt: \(\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi \,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\cos \left( {x - \dfrac{{5\pi }}{6}} \right) = 1 \Leftrightarrow x - \dfrac{{5\pi }}{6} = k2\pi  \Leftrightarrow x = \dfrac{{5\pi }}{6} + k2\pi \,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com